§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Glad Fitness.§2. Medlemskoden: Medlemskoden skal indtastes ved adgang til centret. Dette skal gøres af alle besøgende.

§3. Aktivering: Efter du er oprettet skal du aktivere dit medlemsskab hos Glad Fintess i bemandingstiden. her vil Glad Fitness tage et billede som kan sammenholdes med dit medlemmskab.

§4. Varighed: PBS- og DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS- og DIBS-medlemskaber).

§5. Betaling: Ved oprettelse af et PBS-/DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelsen og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS / Dibs opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS /Dibs. Hvis Glad Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst. Glad Fitness fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

§6. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved PBS- og Dibs-medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Udmeldelse kan kun ske ved at sende en mail med info om opsigelse, eller ved fremmøde i bemandingstimerne. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af Glad Fitness.

§7. Bero: Et PBS- og Dibs-medlemskab i GLad Fitness kan til enhver tid sættes i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Berosættelsen kan foretages i højst 3 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af bero skal ske i bemandingstiden eller pr. mail. Denne er gyldig dokumentation for bero-perioden, når Glad Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i Glad Fitness gebyrfrit sættes i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i Glad Fitness i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for beroperioden og skal fremvises til Glad Fitness personalet.

§8. Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Glad Fitness indenfor bemandingstiderne, eller pr. mail. Opsigelsen er gylding når Glad Fitness har kvitteret for modtagelsen. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde PBS-aftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i Glad Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde. Medlemmer i alderen mellem 10 og 14 år skal være ifølge med voksen.

§10. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Glad Fitness. Glad Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11. Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Efter brug af konditionsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Husets regler skal overholdes.

§12. Doping: Doping accepteres ikke. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

§13. Udelukkelse af medlem: Glad Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§14. Børn og ansvar: Medbringer man børn i Glad Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og Glad Fitness andre brugere. Der er indrettet et børnevenligt område til medbragte børn.

§16. Ændring af medlemsbetingelser: GLad Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret.